MLB Tampa Bay Rays
TB 光芒 光芒
近期客場紀錄
08/15 光芒:洋基() :
08/13 光芒:藍鳥() :
08/12 光芒:藍鳥() :
08/11 光芒:藍鳥() :
07/30 光芒:金鶯() :
07/29 光芒:金鶯() :
07/28 光芒:金鶯() :
07/27 光芒:金鶯() :
07/16 光芒:雙城() :
07/15 光芒:雙城() :
近期主場紀錄
08/10 金鶯:光芒() :
08/09 金鶯:光芒() :
08/08 金鶯:光芒() :
08/06 白襪:光芒() :
08/05 白襪:光芒() :
08/04 白襪:光芒() :
08/03 天使:光芒() :
08/02 天使:光芒() :
08/01 天使:光芒() :
07/26 洋基:光芒() :